תקנון גלישה באתר

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר ״נעים בבית״ (אשר יקרא להלן: ״האתר״ / ״הנהלת האתר״ / ״החברה״).
 2. על-אף היותו מנוסח בלשון זכר, כל הנכתב באתר ובתקנון זה פונה לשני המינים. 
 3.  יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים לכל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב.
 4. הגלישה באתר, שימוש ועיון בתכניו, הרישום לקבלת שירותיו ו/או רכישת מנוי ו/או מוצר המוצעים בו, וכל פעולה הקשורה באתר ו/או בשירותים הניתנים בו (להלן: “שימוש באתר”) ייחשבו להסכמה מלאה ומפורשת מצד המשתמש לתנאי התקנון. לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש באתר.
 5. האתר משמש גם כחנות אלקטרונית לרכישת מנויים, מוצרים ושימוש בשירותים ובתכנים המוצעים בו על ידי ציבור הגולשים באינטרנט (להלן: “המשתמש”).
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/ או רכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר זה. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר, לכל דבר ועניין.
 7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את שירותי האתרים, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכמו כן לבטל רכישה, ובפרט במקרה בו נעשתה פעולה בניגוד לקבוע בתקנון זה. כל זאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג’ כלשהו.
 8. תקנון האתר ותנאי השימוש בו נתונים לשינוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 9.  אין לעשות באתר זה כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת.
 10. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגראפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.

שימוש באתר והרשמה

 1. השימוש בשירותים המוצעים באתר מחייב רישום מוקדם, אשר כולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדוייקים, כגון שם פרטי ומשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, מס’ טלפון וכן בחירת סיסמה לצורך זיהויו של המשתמש ומניעת שימוש לרעה בחשבונו. מובהר בזה כי על המשתמש חלה חובה לשמור בסודיות את הסיסמה שבחר, וכי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל פגיעה או נזק אם ייגרמו למשתמש או לאחרים עקב שימוש ללא הרשאה בסיסמה שנקבעה ע”י המשתמש.
 2. מובהר כי המשתמש חייב להירשם לשירות על-פי הוראות הרישום של החברה ו/או גורמים רלוונטיים אחרים, ובהקשר זה לספק פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, ביחס לכל שינוי בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש.
 3. חובת גיל המשתמש באתר הינה 18 ומעלה. במידה וטרם מלאו לך 18 שנים, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים שלך ולקבל את אישורם המוקדם לשימוש באתר זה ואת הסכמתם לתנאי תקנון זה. כל שימוש באתר כהגדרתו בתקנון זה, על ידי קטינים, מהווה הסכמת הוריהם או האפוטרופוסים כאמור.
 4. בהרשמתך כמנוי הנך מצהיר ומאשר כי גילך אכן מעל 18 שנה ו/או כי ניתנה הסכמת הוריך ו/או האפוטרופוסים שלך לשימוש באתר.
 5. בתהליך הרישום המשתמש יזין את הפרטים הנדרשים בטופס רישום מקוון המיועד לצורך כך. לידיעת המשתמש, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.
 6. אם אתה מספק מידע שאינו נכון, לא מדויק, או חלקי, או שיש לנו יסוד סביר לחשוד שמידע זה אינו נכון, לא מדויק, או חלקי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש באתר (או כל חלק ממנו) בכל עת. תוכן האתר, מסופק לך “כפי שהוא” עבור המידע שלך ועבור שימוש אישי בלבד, ולא ניתן להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לשדר, להציג, למכור, להפיץ או לנצל בכל דרך אחרת למטרות אחרות כלשהן ללא אישור בכתב. מלבד הזכויות המוענקות לך במפורש, החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות בשירות ובתוכן.
 7. החברה רשאית ועשויה לעדכן את תעריף דמי המינוי או את מבנה המינוי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותיידע את המינויים על כך. המינוי יהיה רשאי להפסיק במועד השינוי כאמור את הסכם המינוי שלו, או להמשיכו בתעריף ו/או במבנה החדש.
 8. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 9. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 10. הרישום באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר.
 11. הרישום המקוון באתר מהווה אישור והסכמת המשתמש לקבלת תכנים מאת הנהלת האתר בדיוור ישיר לכתובת הדוא”ל ובהודעות כתובות לטלפון הנייד שהקליד המשתמש.
 12. על מנת למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש, נדרש המשתמש להקפיד על סודיות הסיסמה ושימוש זהיר ואחראי בחשבון המשתמש. הסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר. במקרה של חשש ממשי לניצול לרעה של המנוי, בין היתר על ידי כניסה לאתר ממספר לא סביר של מכשירים שונים, החברה רשאית לחסום את הגישה של אותו המנוי. זאת מבלי לגרוע כמובן מכל זכות או סעד אחר העומדים לחברה בנסיבות הענין.
 13. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.
 14. לחברה שמורה הזכות לשנות את כמות התוכן ואת סוגי התוכן של השירותים הזמינים  לקטגוריות שונות של משתמשים ומינויים, ועשויה להגדיל או להקטין, מעת לעת, את התוכן והשירותים הזמינים לרשות מינויים בתשלום או לבעלי כניסת  גישה מוגבלת. מובהר כי מינויים ומשתמשים לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו.
 15. תוכל לגשת לאתר ולתוכן כזמינים עבורך לשימוש אישי, כפי שנועדו באמצעות הפונקציונליות הרגילה של השירות. גישה אל תוכן באמצעות השירות לכל מטרה או בכל צורה שהיא, למעט הזרמה, אסורה במפורש. כאשר אתה צורך תוכן של נעים בבית, הרזולוציה והאיכות של הסרטונים שתקבל תהיינה תלויות במספר גורמים, כולל סוג המכשיר בו אתה משתמש ורוחב הפס שלך, אשר עשויים להשתנות במהלך הצפייה שלך. בעוד אנו שואפים לספק חוויית צפייה איכותית, אנו לא מבטיחים שום תוצאה לגבי הרזולוציה או האיכות של תוכן המוזרם ע“י נעים בבית, אליך.
 16. על מנת להיות מסוגל להזרים או להוריד תוכן מהשירות ולהציג תוכן של נעים בבית תצטרך להשתמש במחשב אישי, נגן מדיה נייד, או מכשיר אחר העונה על דרישות המערכת שאנו מעדכנים מעת לעת. המכשיר צריך להיות מסוגל לתקשר עם השירות. אנו עשויים לשנות את הדרישות של התקנים מעת לעת, ובמקרים מסוימים גם אם התקן הוא התקן תואם הוא עשוי להיות תלוי בתוכנה או במערכות שסופקו על-ידי יצרן ההתקן או צדדים שלישיים אחרים. כתוצאה מכך, מכשירים שהם מכשירים תואמים כעת עשויים להפסיק להיות מכשירים תואמים בעתיד.
 17. השירותים וכל  המוצרים הדיגיטליים בקשר לאתר ניתנים כפי שהם. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לזמינות האתר והתוכן או השירותים באינטרנט או בכל מדית שידור אחרת. במקרה שאחד השירותים או כל השירותים או המוצרים הדיגיטליים אינם זמינים באופן זמני, לא יינתן החזר כספי והחברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם החברה מעניקה החזר או זיכוי, היא אינה מחויבת לעשות כן  באופן  זהה או דומה גם  בעתיד.
 18. השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות לשימוש בשירותי ומוצרי האתר שלא למטרה שלשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.
 19. לחברה נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, לחברה נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.
 20. השימוש באתרים וביישומים כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתרים מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתרים וביישומים ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

סוגי מנויים ותנאי המנויים

 1. המנוי הינו לתקופה מתמשכת, והמשתמש יחוייב חודש בחודשו או פעם בשנה על פי סוג המינוי שבחר, אלא אם כן בוטל על ידי החברה, או על ידי המנוי באמצעות הודעה ברורה כמפורט בסעיפים 7,9 להלן.
 2. החברה תספק גישה למינוי רק לאחר שהתשלום התקבל בחברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל  תשלום ממשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מחירי המינויים וכניסות  הגישה המוגבלת יצוינו באופן ברור בדפי ההרשמה המקוונים או באופן אחר במהלך תהליך ההרשמה, ועשויים להשתנות מעת לעת. התשלום יהיו בשקלים חדשים, ועשויים אף להשתנות בשל מיסים מקומיים שיחולו על המשתמש.
 4. אין שיתוף מנויים. חברי נעים בבית אינם רשאים לשתף, לתת או למכור את הסיסמה או את שם המשתמש שלהם לכל אדם או ישות אחרים. תצוגות או כניסות מוגזמות על-ידי כל משתמש יפורשו על-ידי החברה כשימוש הונאה בשירות, אשר יביא לביטול מיידי של החברות ללא החזר כספי. כאשר המשתמש הופך לחבר הוא מסכים לקחת את כל הפעולות האפשריות כדי להגן על שם המשתמש והסיסמה שלך מפני שימוש הונאה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל חבר שהוא סבור שנפגע, או נעשה בו שימוש מרמה, לפי שיקול דעתה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים  את המינוי או את כניסת  הגישה המוגבלת לכל משתמש אשר לפי שיקול דעתה, הפר את תנאי השימוש, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפי המשתמש. המשתמש לא יהא זכאי להחזר כלשהו בנסיבות אלו.
 6. מנוי חודשי – באפשרות המשתמש להירשם בדף ההרשמה המקוון ולרכוש מנוי המתחדש בכל חודש, בעלות חודשית המוצגת בדף ההרשמה המקוון.
 7. הפסקת המנוי החודשי – באפשרותו של מנוי חודשי להפסיק את המנוי בכל עת במידה ושלח הודעה על רצונו בכך, 24 שעות לפני מועד החיוב הבא (להלן: “מועד הודעת ההפסקה” ו- “מועד החיוב” בהתאמה). אם המשתמש ביקש להפסיק את המנוי בחלוף מועד החיוב, אזי יחויב עבור החודש הנוסף ויוכל להמשיך להשתמש בשירותי האתר עד ליום החיוב הבא. יובהר ויודגש כי בכל מקרה של הפסקת המנוי, לא יהיה החזר או זיכוי כספי.
 8. מנוי שנתי – באפשרות המשתמש להירשם בדף ההרשמה המקוון ולרכוש מנוי שנתי בעלות המוצגת בדף ההרשמה המקוון. בניגוד למנוי החודשי, המנוי השנתי הינו עסקה חד פעמית שאינה ניתנת לביטול.
 9. הפסקת המנוי השנתי – באפשרותו של מנוי שנתי להפסיק את המנוי במידה ושלח הודעה על רצונו בכך, 24 שעות לפני מועד החיוב הבא (להלן: “מועד הודעת ההפסקה” ו- “מועד החיוב” בהתאמה). אם המשתמש ביקש להפסיק את המנוי בחלוף מועד החיוב, אזי יחויב עבור שנה נוספת ויוכל להמשיך להשתמש בשירותי האתר עד למועד החיוב הבא. יובהר ויודגש כי בכל מקרה של הפסקת המנוי, לא יהיה החזר או זיכוי כספי.
 10. לא ניתן להקפיא את המנויים, החודשי והשנתי כאחד. 

רכישת מנויים, מוצרים וקבלת שירותים באתר

 1. החברה מציעה מנויים וכן רכישות חד פעמיות של שיעורים, קורסים ואירועים המיועדים להורות לאדם הקשור לתחום לימוד מסוים או לנושא מסוים שניתן לצפות או להיות נוכח בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, להפריע או לתזמן מחדש כל תוכן, מחלקה, שיעור, קורס, או אירוע. בכפוף לתשלום של כל עמלה אפשרית (כולל מיסים רלוונטיים) ואת עמידת המשתמש בכל התנאים האחרים שהחברה מציינת עבור השירות. החברה מעניקה לך זכות ורשיון מוגבל שאינו בלעדי, בלתי ניתן להעברה, כל עוד השיעורים ו/או קורסים מקוונים זמינים בשירות, לגשת, להציג, להשתמש, שימוש פרטי ולא מסחרי.
 2. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כדין.
 3. הרכישה אפשרית באמצעות כרטיס אשראי ישראלי תקין ובתוקף.
 4. בהזמנה באמצעות כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה, הנהלת האתר תעביר את פרטי כרטיס האשראי, כפי שהוזנו, לבדיקה ואישור עסקה וההזמנה תטופל אך ורק בהתאם לאישור אשר יתקבל ע”י חברות כרטיסי האשראי.
 5. תמחור עבור מנויים – כאשר משתמש רוכש מנוי לאתר, תחויב בהתחלה בתעריף החל במועד חתימתך על הסכם מנוי. אם החברה מאוחר יותר משנה את מחיר המנוי, היא תודיע למשתמש. העלאה זו תחול על התשלום הבא שנגרם לאחר ההודעה, ובלבד שהמשתמש קיבל הודעה מוקדמת של עשרה ימים לפחות לפני ביצוע החיוב. אם המשתמש קיבל הודעה מוקדמת של פחות מ -10 ימים, המחיר החדש לא יחול עד לתשלום לאחר התשלום הבא.
 6. תקופת ניסיון – אנו דורשים שתספק כרטיס אשראי או כרטיס חיוב תקפים ( להלן “מקור תשלום”) בעת ההרשמה לתקופת ניסיון ללא תשלום, על מנת להבטיח המשך גישה לחברות שלך לאחר תום תקופת הניסיון ללא תשלום (להלן “ניסיון חינם”). החברה לא תחייב את חשבונך עד תום תקופת הניסיון חינם ובלבד שלא ביטלת את חשבונך במהלך תקופת הניסיון חינם. המשתמש יכול להשתמש בניסיון חינם פעם אחת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים כל חשבון המשתמש או מנסה להשתמש בה חינם. בגלל ששירות נעים בבית מוצע באזורי זמן מרובים, “יום” למטרות הסכם זה מתחיל בשעה 12:00 שעון ישראל ומסתיימת בשעה 11:59 של אותו יום קלנדרי. חשוב מאוד להבין כי המשתמש לא יקבל הודעה מהחברה כי הניסיון חינם הסתיים וכי התשלום עבור המנוי פעיל. אם ברצונו של המשתמש להימנע מחיובים על אמצעי התשלום, עליו לבטל את המינוי לפני חצות הלילה ביום האחרון של תקופת הניסיון חינם. 

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה על ידי המשתמש יהא בהתאם לחוק והתקנות אשר על פי הדין הישראלי, לרבות, הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) בשים לב לכך כי המוצר ו/או השירות הנמכרים עונים להגדרה אשר בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 בסעיף 6 (א) סעיף קטן 7 ו-8 ולאור זאת, לא ניתן לבטל רכישה, אשר בוצעה באתר לאחר קבלת השירות ו/או המוצר ע”י המשתמש.
 2. עוד יובהר כי, בשל היותו של השירות ו/או המוצר “מידע” כהגדרתו בחוק לא יהא החזר או זיכוי בגין שינוי דעתך, תקופות מנוי בהן לא השתמשת בשירות ו/או במוצר, רכישה בשוגג, ביטול מנוי באיחור, מצב רפואי, תקלות טכניות בצד הלקוח שאינן בשליטתנו, אי שיתוף פעולה בפתרון בעיה, או סיבה או אירוע דומה. עם זאת, אם אינך מרוצה מסיבה כלשהי אנא פנה לצוות שירות הלקוחות שלנו בכתובת: info@naim.org.il.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או עסקה שביצע המשתמש על פי שיקול דעתה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1.  בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לקבוע בתקנון זה.
  2. בכל מקרה בו לא נקלטו במערכת האתר פרטי אמצעי התשלום ו/או פרטיו המלאים של מבצע הפעולה.
  3. בכל מקרה בו נבצר מהנהלת האתר לספק את המוצר ו/או השירות בשל “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע או בשל תקלות תקשורת, לרבות אך לא רק, תקלות מחשב, מתקפת סייבר, רשת, טלפון, או בשל עיצומים ו/או השבתה ו/או שביתה במשק של שירותים שונים וברשויות השונות ומכל סיבה שהיא שאינה בשליטת הנהלת האתר.
  4. בכל מקרה בו המשתמש ביצע פעולה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בהנהלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי;
 4. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק מכל סוג שהוא, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי, בעקבות ביטול הזמנה ו/או עסקה של המשתמש.
 5. יובהר ויודגש כי, לא ניתן לקבל זיכוי כספי ו/או החזר על מוצר או שירות אשר ניתנו במתנה.

הצהרת בריאות

 1. גלישה באתר, הזמנת המוצרים והשירותים המוצעים בו, שימוש בתכניו ו/או הסתמכות עליהם, מהווים הצהרה כי המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי התקנון וכן נמצא במצב פיזי ובריאותי תקין וכי אינו סובל מבעיות רפואיות שיכולות להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מאימון גופני וכי הינו מסוגל לעסוק בפעילות גופנית מאומצת.
 2. פעילות גופנית, בכל צורותיה, עם או ללא שימוש בציוד שיוצע על ידי מורים המלמדים באתר היא פעילות גופנית מאומצת. בהתאם לכך, אתה מוזמן ואנו ממליצים להתייעץ עם רופא לפני תחילת כל משטר פעילות גופנית, שגרת אימון, סדרת אימון או שימוש בכל ציוד המוצע ו/או המוצג בכל אחד מקטעי הוידאו/שיעורי ה-zoom. נעים בבית הוא לא ארגון רפואי, ומדריכים או מורים מהאתר לא יכולים לתת לך ייעוץ רפואי או אבחון. כל ההצעות והערות הנוגעות לשימוש בציוד, תנוחות, מהלכים והוראות אינם נדרשים לביצוע על ידך והם מתבצעים רק כי בחרת בכך בעת צפייה בסרטוני וידאו/שיעורי zoom. שום דבר המופיע בשירות לא יפורש כצורה כלשהי של ייעוץ או אבחון רפואי שכזה.
 3. בשימוש בשירות, אתה מצהיר כי אתה מבין כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית. אתה מבין כי באחריותך לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלך עבור פעילויות כאלה. באחריותך לוודא כי על-ידי השתתפות בשיעורים, קורסים, תכניות ופעילויות של החברה, לא תעבור את הגבולות שלך בזמן ביצוע פעילויות אלו, ותבחר את רמת הפעילות המתאימה לכישורים שלך וליכולותיך, וכן עבור כל מצב נפשי או פיזי ו/או מגבלות נוספות שיש לך. מעת לעת המדריכים עשויים להציע התאמות פיזיות או שימוש בציוד, ועל אחריותך הבלעדית לקבוע אם כל התאמה או ציוד המוצעים מתאימים לרמת היכולת והמצב הגופני והנפשי שלך.
 4. המשתמש מאשר ומצהיר כי הומלץ לו לקבל את חוות דעת רפואית מתאימה בטרם תחילת פעילות גופנית כלשהי, לרבות הפעילויות המוצגות ו/או מוצעות באתר.
 5. תכני האתר אינם מהווים כל תחליף לייעוץ ו/או לטיפול רפואי ו/או מקצועי במקום בו הם נדרשים.
 6. המשתמש מוותר במפורש על כל טענה שיש לך בכל עת בגין פגיעה מכל סוג שהוא כנגד החברה, או כל אדם או ישות המעורבים בנעים בבית, לרבות, ללא הגבלה, המנהלים, המורים, המדריכים, הקבלנים העצמאיים והפועלים מטעמה.

הסמכה

 1. תכנים המוצעים על-ידי החברה הם למטרות מידע בלבד ולא מקנים למשתמש זכאות הסמכה ללימוד בשום אופן. המשתמש מסכים לא להציג את עצמו בתור מורה מוסמך על בסיס השלמת קורסים, תוכן או תוכניות הקיימים באתר, או להשתמש בשם של החברה כגוף הסמכה לצורך הוראה כלשהי.

זכויות קנייניות

 1. חומרים באתר, כולל, ללא הגבלה, שמות, לוגו, סימני מסחר, תמונות, טקסט, עמודות, גרפיקה, קטעי וידאו, תצלומים, איורים, יצירות אמנות, תוכנה ואלמנטים אחרים (להלן: “מידע”) מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ו / או זכויות קניין רוחני אחרות שבבעלות ושליטה על ידי החברה, או על ידי צדדים שלישיים שהרשו או סיפקו את המידע שלהם לנעים בבית, אתה מאשר ומסכים שכל המידע בשירות זמין עבורך לשימוש אישי מוגבל ולא מסחרי בלבד. אלא אם צוין במפורש או בכל מקום אחר בשירות זה, לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, למכור, להוריד, לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא, או להשתמש בכל דרך אחרת לכל מטרה, על ידי כל אדם או ישות, ללא אישור מפורש מראש ובכתב. אינך רשאי להוסיף, למחוק, לעוות או לשנות את המידע באופן אחר.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר. המפר זכויות אלה צפוי לקנס הקבוע בחוק ללא צורך בהוכחת נזק.
 3. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך הינה על המפרסמים בלבד.
 4. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם או מכל בחינה אחרת.
 5. הגבלת אחריות השירותים ע”י האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהייה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. האתר אינו אחראי לזמינות השירותים ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני משתמשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים.
 6.  המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור מוצרים או שירותים שרכש באתר לצד שלישי.

התנהגות אסורה

 1. לחברה תהיה הזכות להסיר מהשירות כל תוכן המפר הסכם זה או אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אם אתה מודע לשימוש לרעה בשירות על ידי כל אדם, אנא הודע לנו.
 2. המשתמש מסכים לא להשתמש בשירות כדי לפרסם או להעביר מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונות, גרפיקה, וידאו, הודעות, תגים או חומרים אחרים (להלן בנפרד או ביחד, “תוכן” ) אשר: מפריע לשירות או משבש אותו או שהוא בניגוד לאינטרסים של החברה.

סיום ו/או השעיה של חשבון

 1. אם החברה, קובעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המשתמש מפר תנאי כלשהו של הסכם זה, החברה רשאית: (1) להודיע לך, וכן (2) להשתמש באמצעים טכניים כדי לחסום או להגביל את הגישה או את השימוש בשירות. בכל מקרה, המשתמש מסכים להפסיק באופן מיידי את הגישה או את השימוש בכל דרך (או ניסיון לגשת לשירות או להשתמש בו), ומסכים שלא לעקוף או למנוע מגבלות אלו, וכן לשחזר או לנסות לשחזר גישה למשתמש. אם החברה, מסיימת את חשבון המשתמש, משעה או מפסיקה את הגישה שלך לשירות עקב הפרות של הסכם זה, לא תהיה זכאי לקבל זיכוי, החזר או הנחה או כל שיקול דעת אחר. 
 2. אם וכאשר המשתמש בוחר לסגור או לבטל את הפעלת החשבון או אם חשבונו יסתיים באופן אחר, יש לנו את הזכות, אך לא את החובה, לאחסן את הפרטים האישיים, ההגדרות, השיעורים שנשמרו והשלמתם ומורים שתרגל עמם. אלא אם כן מימשנו את זכותנו לסיים את חשבון המשתמש, הוא רשאי להפעיל מחדש את חשבונו בכל עת על ידי יצירת קשר איתנו.

שיתוף חומרים

 1. באפשרות המשתמש לשתף את החומרים שהעלה לאתר עם משתמשים אחרים באתר וכן באמצעות רשתות חברתיות באמצעות פונקציות שיתוף, כפי שיסופקו ע”י האתר מעת לעת.
 2. פונקציית שיתוף החומרים על ידי המשתמשים מיועדת למטרת שיתוף החוויה של המשתמשים והשימוש בה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 3. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצורך הפצת חומרים שתוכנם מנוגד לאמור בתקנון וכן חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים ו/או הפצת מסרים פוליטיים, ו/או חומרים פורנוגרפיים ו/או שיתוף “ספאם”.
 4. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב ומאשר כי כל החומרים שישותפו על ידו, באמצעות או דרך האתר. לא יפרו הוראת כל דין, ובכלל זה לא יפגעו בפרטיותו של אדם, לא יהוו הוצאת לשון הרע ולא יפרו זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות).
 5. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בפונקציות השיתוף, ללא קבלת הסכמה מצדדים שלישיים רלוונטיים, לרבות אדם שמצולם במסגרת החומרים, כאשר נדרשת הסכמה בנסיבות העניין מאותם צדדים שלישיים.
 6. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע וברור לו כי עם העברת חומרים לאחרים באמצעות השימוש בפונקציית השיתוף, החומרים עשויים להגיע, למעשה, לידי כל אדם, וכי אין ולא יכולה להיות להנהלת האתר כל שליטה לידי מי יגיעו החומרים. לפיכך, למשתמש אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמה עקב הגעת החומרים לידי אחרים ו/או השימוש שיעשה בחומרים ע”י אחרים.
 7. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי להנהלת האתר אין ולא יכולה להיות כל שליטה ביחס לחומרים שעשויים להישלח ע”י משתמשים ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ביחס לחומרים שעשויים להגיע אליו ע”י אחרים באמצעות פונקציות השיתוף ו/או ביחס לכל שימוש שלא כדין שיתבצע ע”י משתמשים בפונקציות השיתוף.
 8. המשתמש יהיה רשאי לבקש מהנהלת האתר למחוק ולהסיר חומרים שהועלו על ידו לאתר ו/או נשלחו על ידו לאחרים באמצעות פונקציית השיתוף. האתר יענה לכל בקשה כאמור, אך באחריות המשתמש לוודא כי בקשתו אכן בוצעה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שמחיקת חומרים שהועברו לאחרים באמצעות פונקציות השיתוף, תהיה מוגבלת וכי להנהלת האתר לא תהיה כל אפשרות למחוק חומרים ששותפו ע”י המשתמש, אך הועברו לגורמים נוספים ע”י מי שהמשתתף שיתף אותם.
 9. המשתתף מאשר כי ידוע לו שהאתר אינו יכול לשלוט על החומרים שיועלו ע”י משתתפים אחרים באמצעות פונקציית השיתוף, ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי האתר ו/או מי מטעמה, ביחס לחומרים אליהם יחשף כתוצאה משיתופם ע”י משתמשים אחרים, לרבות במקרים בהם משתמשים אחרים ישתפו חומרים המנוגדים להוראת תקנון זה. על מנת להסיר כל ספק מובהר כי האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות ביחס לחומרים שישותפו ע”י המשתמשים באתר.
 10. האתר יהיה רשאי להסיר מהאתר כל חומר אשר תוכנו ו/או השימוש בו יעמוד בניגוד לתקנון זה, בין ביוזמתו ובין כמענה לפניה או תגובה של צדדים שלישיים. למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בגין כל פעולה בה תנקוט על פי סעיף זה.
 11. המשתמש מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה, אשר עשויה לפגוע באתר ו/או בפונקציות השיתוף, ובכלל זה הוא מתחייב להימנע ממשלוח ספאם, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ו/או כל דבר אחר שעלול להסב נזק. האתר יהיה רשאי לחסום לאלתר כל משתמש שיבצע איזה מהפעולות האמורות או כל פעולה אחרת אשר עלולה להסב נזק.
 12. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי המשתמש יהיה מחוייב בפיצויה ו/או שיפויה, לפי העניין, של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה ו/או מי מטעמה כתוצאה ו/או בקשר עם פעולת שיתוף שתעשה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.

שלילת אחריות, הגבלת אחריות וקיצור תקופת התיישנות

 1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.
 2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, והיא קוראת למשתמש באתר לקבל את המלצת רופא מתאים טרם עשיית כל שימוש בו. יובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם מהווים משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים ושימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד.
 3. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 4. לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או למי מטעמם בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו ו/או תכניו ו/או המוצרים הנמכרים במסגרתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרי שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמש, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל).
 5. החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר, לרבות על דרך של שיתוף, על ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי אחר, וכן הם לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית שתבוצע ע”י המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי.
 6. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים המוצעים במסגרתו אינם חסינים מפני חדירה ו/או גישה בלתי-מורשית (עוינת ו/או עבריינית) למחשבי הנהלת האתר ו/או מפני נזקים, נוזקות, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל הנהלת האתר ו/או ספקיה- ולא יהא באלה כדי להטיל על הנהלת האתר ו/או מי מטעמה איזו אחריות ו/או להקים זכות כלשהי למי מהמשתמשים.
 7. מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותו של האתר תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של האתר, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמש בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על ידו באתר.
 8. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת ממועד ביצוע הפרסום הרלבנטי באתר ו/ או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של האתר. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 9. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחברה לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה, לפי העניין, בגין כל טענה, דרישה, תביעה מצד גורם כלשהו שיופנו לאתר ו/או למי מטעמה וכן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהיא לרבות הוצאות משפטיות, ככל שייגרמו לאתר ו/או מי מטעמה, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה על ידי המשתמש.
 10. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את האתר לצורך דיוור הודעות שירות למשתמש לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצ”ב.
 11. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות במייל: info@naim.org.il, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי האתר בקשר לקבלת דיוור כאמור.
 12. החברה רשאית מעת לעת לצאת במבצעים שונים כראות עיניה, ולהעניק הנחות לחלק או כלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר. כל המבצעים וההנחות מכל סוג שהם, ינתנו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה לפי העניין.

שינוי/השעיה/הפסקה בתוכן

 1. אנו מבצעים שינויים שוטפים בשירות. זמינות התוכן, כמו גם פלטפורמות והתקנים תואמים שבאמצעותם התקנים זמינים, ישתנו מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליף או להסיר כל תוכן והפלטפורמות העומדות לרשות המשתמש באמצעות השירות, כולל כותרות ספציפיות של תוכן, ולבצע שינויים אחרים באופן שבו אנו מפעילים את השירות. בנוסף, המשתמש מסכים כי מסיבות שונות, תוכן מסוים עשוי להיות זמין באמצעות פלטפורמה אחת לא יכול להיות זמין על אחרת. אנו מקווים שלא לעשות זאת, אך אנו עשויים לשנות, להשעות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, חלק מהשירות או את כולו (כולל התוכן והתקנים התואמים באמצעות השירות), לחלק או לכל המשתמשים, בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כמו כן, אנו עשויים מעת לעת, ביחס לכל המשתמשים שלנו או לכל אחד מהם, להתנסות עם תכונות מסוימות או רכיבים אחרים של השירות, או להציע למשתמשים תכונות אחרות של השירות, כולל תכונות קידום מכירות, ממשקי משתמש, תוכניות, תמחור ופרסומות. אתה מאשר כי החברה יכולה לעשות זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

צדדים שלישיים

 1. השירות שלנו מכיל תוכן בבעלות החברה וכן תוכן של מעניקי צד שלישי לחברה (כולל תוכן שסופק על ידי משתמשי השירות, כמתואר לעיל), המוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סוד מסחרי וחוקים אחרים. החברה מחזיקה ושומרת את כל הזכויות. החברה מעניקה למשתמש בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, ללא רישיון להזרמה ו/או להציג את התוכן של החברה, וכל תוכן של צד שלישי הממוקם או זמין דרך השירות (למעט כל קוד תוכנה בו כמפורט לעיל) אך ורק עבור הפרטים האישיים שלך , שימוש לא מסחרי בקשר עם צפייה ושימוש בשירות. למעט תוכן שפורסם על ידי המשתמש, הוא איננו רשאי להעתיק, לשנות, לתרגם, לפרסם, לשדר, לשדר, להפיץ, לבצע, להציג, או למכור כל תוכן המופיע בשירות או באמצעותו. כל עסקה עם צדדים שלישיים הכלולים בתוך השירות או בקשר לשירות המסירה של מוצרים ושירותים או כל תנאי, תנאים, אחריות או מצגים אחרים הקשורים לצדדים שלישיים אלה, הם אך ורק בין המשתמש לבין אותו צד שלישי. החברה אינה אחראית ולא אחראית לכל חלק של עסקאות או מבצעים כאלה. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו, למוצרים או לשירותים של צד שלישי כלשהו בשירות אינה מהווה המלצה או המלצה של צד שלישי זה או של המוצר או השירותים של צד שלישי זה על ידי החברה, או מי מעובדיה, נושאי המשרה, הקבלנים העצמאיים שלה, סוכנים או נציגים אחרים. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו בשירות ניתנת למשתמש למטרות מידע בלבד. החברה מעודדת את המשתמש לנהל מחקר משלו, בדיקת נאותות לגבי צדדים שלישיים כגון מוצרים אלה ושירותים שלהם. בעוד שהחברה פועלת על מנת להבטיח שהמידע על השירות קיים ומדויק, היא אינה מבטיחה את דיוק המידע הנכלל בו (כולל מידע המסופק על-ידי המדריכים) או את ההתאמה שלו למטרה מסוימת.
 2. אין להשתמש בשירות למטרות מסחריות כלשהן, למעט כפי שאושר במפורש על ידי החברה. 
 3. המשתמש מסכים כי השימוש שלו בשירות יהיה על אחריותו הבלעדית. השירות והחומר מסופקים “כפי שהם” וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. במידה המלאה המותרת על פי חוק, החברה, נושאי משרה, מנהליה, עובדיה וסוכניה מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר לשירות, והשימוש בהם. נעים בבית אינה מתחייבת או מצהירה לגבי הדיוק או השלמות של תוכן הוידאו או התוכן של אתרים המקושרים לשירות ואינה נושאת באחריות או בשגיאות כלשהן, טעויות או אי דיוקים בתוכן, פגיעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובעים מגישה לשירות ומשירות של השירות.
 4. החברה אינה מתחייבת, או נושאת באחריות לכל מוצר או שירות המפורסם או המוצע על ידי צד שלישי באמצעות השירות או כל אתר מקושר או באנר כלשהו או בפרסום אחר. החברה לא תהיה צד אחראי על ניטור כל עסקה בין המשתמש לבין ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים. כמו עם רכישת מוצר או שירות, על המשתמש להשתמש בשיקול הדעת הטוב ביותר שלו. 

פרטיות

 1. בהסכמה לתקנון האתר, המשתמש מסכים גם למדיניות הפרטיות של האתר –  המפורטת בדף מדיניות פרטיות. 

קבלת מידע אישי מהמשתמש

 1. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא בעל המדיה המגנטית אותה הוא מעביר לחברה.
 2. בכל מקרה בו המשתמש מעביר לידי החברה מידע אישי אודותיו, חומרי גלם ו/או תמונות ו/או סרטים על גבי מדיה מגנטית ו/או כל חומר בכל צורה אחרת, המובהר ומוסכם כי המידע, חומר הגלם ו/או המדיה יישאר בידי החברה גם לאחר אספקת המוצר או השירות למשתמש וכן לאחר הפסקת השימוש באתר ו/או בשירות ע”י המשתמש ויהפכו לרכוש הנהלת האתר.
 3. מוסכם ומוצהר, כי החברה תוכל לעשות כל שימוש במידע, בחומרי הגלם ו/או במדיה שהועברה על ידי המשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, להעבירה לצד ג’ ו/או לפרסמה בין בעצמו ובין על ידי אחרים.
 4. המשתמש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר.
 5. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המשתמשים או המנויים.
 6. בכל עת יוכל המשתמש לבקש את עדכון המידע אודותיו, תיקונו ו/או מחיקת המידע אשר מסר באתר. את הבקשה יש לשלוח בכתב לשירות לקוחות בכתובת הדוא”ל: info@naim.org.il

שינויים

 1. האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן הסכם זה וכן את מדיניות הפרטיות בכל עת וללא הודעה מוקדמת, וזו אחריות המשתמש לעיין בשינויים להסכם זה. השימוש בשירות לאחר כל תיקון של הסכם זה יסמן את הסכמת המשתמש לתנאים המתוקנים.
 2. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לערוך, למחוק, להשעות או להפסיק באופן זמני או קבוע את השירות (או כל חלק ממנו) עם או ללא הודעה מוקדמת. המשתמש מסכים שלא נהיה אחראים כלפיו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, עריכה, מחיקה, השעיה או הפסקה של השירות.
 3. הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.

דין ושיפוט

 1. על האתר ועל התקנון יחול הדין הישראלי והסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לתקנון ו/או לשימוש באתר ו/או בתקנון תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו.

שירות לקוחות

 1. לפרטים ולבירורים בנוגע למוצרים ו/או לשירותים או פעילות האתר, ניתן לפנות אל החברה במייל: info@naim.org.il

 

אופס! את לא מחוברת למשתמש שלך.

את מנויה שלנו? לחצי על התחברות. אם לא, לחצי על הרשמה והצטרפי לקהילה שלנו!

דלג לתוכן